Logo_male.jpg
logo_z_listkiem.jpg
Reklama
Home

Witamy

UWAGA!!!

Prosimy o odebranie z przedszkola rzeczy osobistych dzieci do dnia 31.07.2020r (PIĄTEK).

Po upływie wskazanego terminu wszystkie nieodebrane przedmioty zostaną poddane UTYLIZACJI.

 


 

Szanowni Państwo

Zgodnie z zatwierdzonym Arkuszem organizacji Przedszkola Miejskiego nr 6 im. Jeana de La Fontaine’a w Olsztynie na rok szkolny 2019/2020 przypominam, że w miesiącu sierpniu 2020r. przedszkole jest zamknięte.


DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Grażyna Kucharska


ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W/Z PRZEDSZKOLU NR 6 im. Jeana de La Fontaine’a  w Olsztynie

PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-191

1. Podczas drogi do i z przedszkola rodzice/opiekunowie oraz dzieci (od 4 roku życia) powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych rękawiczki i maseczki, a w przypadku dzieci od 4 r. życia maseczki.
2. Drzwi do przedszkola otwiera pracownik wyznaczony przez dyrektora placówki.
3. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu.
4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni z zachowaniem zasady –1 rodzic z dzieckiem jednej grupy (czyli nie więcej niż pięcioro rodziców) w odstępie  2 m od poprzedniego rodzica, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 
5. Po wejściu do przedszkola w obecności rodzica, dziecku będzie mierzona temperatura.
6. Nie będą przyjmowane dzieci mające temperaturę powyżej 37º, z katarem i kaszlem.
7. Po rozebraniu dziecka przez rodzica/opiekuna dziecko zostaje odprowadzone do sali zajęć przez pracownika przedszkola.
8. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia przez dzieci własnych zabawek, rysunków i książek oraz innych przedmiotów.
9. Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu odbywa się w wyznaczonej na ten czas sali nie ma grup zbiorczych, dyżurujących rano ani po południu.
10. Przy zauważeniu przez nauczyciela u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko dolegliwości) rodzic/opiekun bezwzględnie, po otrzymaniu powiadomienia od nauczyciela, musi odebrać dziecko z przedszkola.
11. Po odebraniu dziecka z przedszkola i wizycie u lekarza rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić przedszkole o stanie zdrowia dziecka.
12. Dziecko po przebytej chorobie wraca do przedszkola z zaświadczeniem od lekarza, że jest zdrowe.
13. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
14. Odbieranie dziecka z przedszkola odbywa się na zasadach wymienionych w punktach: 1, 2, 3, 4. Dziecko zostanie przyprowadzone do szatni przez pracownika po otrzymaniu informacji przez domofon, że rodzic przyszedł.
15. O otwarciu drzwi i wejściu do budynku przedszkola decyduje wyznaczony przez dyrektora pracownik.
16. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie, ręki na powitanie oraz pożegnanie
17. W przypadku podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 nauczyciel zapewnia dziecku opiekę w wyznaczonym jako izolatka pomieszczeniu. Natychmiast powiadamia o wystąpieniu objawów chorobowych dyrektora i rodziców/opiekunów dziecka. W nagłych przypadkach  szybko pogarszającego się stanu zdrowia dziecka nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem przedszkola powiadamia służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 


 

PROCEDURY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6
im. Jeana de La Fontaine’a  w Olsztynie
PODCZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

Zgodnie z wytycznym Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.:
1. Jedna grupa dzieci przebywa w stałej, wyznaczonej sali pod opieką tych samych nauczycieli.
2. W grupie może przebywać maksymalnie 12 dzieci, w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego do 14.
3. Dzieci będą mogły korzystać wyłącznie z zabawek łatwych do dezynfekcji.
4. Nauczyciel pilnuje, aby dzieci często myły ręce ciepłą wodą z mydłem, zwracając uwagę na dokładne wykonywanie tych czynności.
5. W trakcie zabaw i zajęć nauczyciel stara się wytłumaczyć dzieciom, że należy zachować dystans.
6. Nauczyciele w miarę możliwość utrzymują dystans w kontakcie z dzieckiem.
7. Grupy przedszkolne nie mogą spotykać się we wspólnej przestrzeni.
8. Sale będą wietrzone , w miarę możliwości, jak najczęściej.
9. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola pomagający dzieciom podczas przeprowadzenia zabiegów higienicznych zobowiązani są do noszenia maseczek (przyłbic) i rękawiczek.
10. Dzieci nie mogą mieć kontaktu z pracownikami kuchni.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Grażyna Kucharska

 

Witamy  na stronie Przedszkola nr 6  im. Jeana de La Fontaine'a w Olsztynie i zapraszamy do zapoznania się z naszą placówką, jej programem i zdjęciami. Przedszkole mieści się w dwupiętrowym budynku wolnostojącym, podpiwniczony z ogrodem przedszkolnym.

Jest zlokalizowane w centrum miasta, z dogodnym dojazdem z każdego miejsca. Jesteśmy placówką 5- oddziałową. Sale do zabaw i zajęć są wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Nasza placówka jest przedszkolem publicznym, prowadzi działalność wychowawczo - dydaktyczną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesu. Rodzice są współautorami życia przedszkola. Dzieci korzystają z nowoczesnych pomocy dydaktycznych, rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, działają metodami aktywnymi. Praca wychowawczo-dydaktyczna planowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programy zatwierdzone przez MEN i programy autorskie.

Przedszkole umożliwia dzieciom wyrównanie szans edukacyjnych oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska prowadząc systematyczną współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zatrudnia nauczyciela logopedę, który prowadzi zajęcia z dziećmi wymagającymi ćwiczeń w rozwijaniu sprawności językowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     W urzeczywistnianiu naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno-obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

Zapraszamy


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę) rozmowy kierowane zgodnie z zainteresowaniem dzieci, ćwiczenia poranne, zabiegi higieniczne.

8.30 - 9.00 Śniadanie.

9.00 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą.

10.30 - 11.15 Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

11.15 - 11.30 Czynności porządkowe - higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30 - 12.00 Obiad.

12.00 - 14.00 Odpoczynek (zajęcia indywidualne).

14.00 - 14.15 Zabiegi higieniczne.

14.15 - 14.30 Podwieczorek

14.30 - 16.30 Rozchodzenie się dzieci. Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia gimnastyczne, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 307865
Oglądających
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Polecamy
Zaprzyjaźnione strony:
O nas w innych miejscach
Tutaj można poszerzyć swoją wiedzę o Przedszkolu miejskim nr 6
Nabór
Tutaj możecie Państwo uzyskać szczegółowe informacje o tegorocznym naborze do przedszkola
Zapraszamy